“کلینیک بازرگانان” مفتخر است با بهره‌گیری از دانش تخصصی و توانمندی منابع انسانی خود، به بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی، خدمات بیمه‌ای ارائه نماید.
دامنه تعهدات و خدمات کلینیک عبارتنداز:

حوادث و بیماری: خدمات درمانی، کمک هزینه وسایل پزشکی، هزینه سفر و اقامت بیمار
بارداری
غرامت دستمزد: غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت دستمزد ایام بارداری
از کار افتادگی: از کار افتادگی جزیی ناشی از کار، از کار افتادگی کلی ناشی از کار، غرامت نقص عضو مقطوع
بازنشستگی (مستمری بازنشستگی)
فوت: مستمری بازماندگان و کمک هزینه کفن و دفن
مقرری بیمه بیکاری
سایر پرداخت ها: کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه زنان سرپرست خانوار با فرزند تحت تکفل، حق عائله مندی، حق اولاد، حق مسکن، بن و عیدی مستمری بگیران و…
صندوق بازنشستگی: صندوق بازنشستگی، کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند را تحت پوشش قرار می دهد. قسمت اعظم کارمندان دولت که در وزارت خانه های مختلف و بخش های عمومی اشتغال دارند، مشمول بیمه و بازنشستگی این صندوق می باشند.
سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح: شامل نظامیان پلیس و دیگر گروه های وابسته را تحت پوشش می باشد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله صندوق بازنشستگی کشوری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.