خدمات تخصصی مشاوره بیمه تامین اجتماعی کلینیک بازرگانان

  • مشاوره بیمه تامین اجتماعی :

عدم آشنایی کافی اشخاص حقیقی و حقوقی با امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی و تغییرات سریع قوانین و مقررات بیمه ای موجب عدم انجام صحیح و اصولی تکالیف قانونی از سوی فعالین اقتصادی شده و به تبع آن بدهی و جرائم سنگین  برای آنها ایجاد می کند. در کلینیک بازرگانان با کمک متخصصین توانمند بیمه تامین اجتماعی  راهکارهای مناسبی در جهت رفع مشکلات بیمه ای و حل و فصل اختلافات  با سازمان تامین اجتماعی در مراحل مختلف دادرسی به فعالین اقتصادی ارائه می گردد. برخی از خدمات قابل ارائه در این خصوص به شرح زیر می یاشد:

  • مشاوره پیش حسابرسی و رفع اشکالات دفاتر قانونی قبل از حسابرسی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی
  • مشاوره در خصوص پروندهای بدهی بیمه تامین اجتماعی و تهیه لایحه دفاعیه در تمامی مراحل حسابرسی بیمه ای
  • سایر موضوعات مرتبط یا بیمه تامین اجتماعی