انــواع امــور مشــاوره و اجرایــی‌ در حــوزه ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از: قــوانین‌، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های‌ اجرایی‌ به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

 
١) نحوه حسابرسی‌ (بازرسی‌) از دفاتر قانونی‌ و اسناد مالی‌ شرکت‌ها
٢) چگـــونگی‌ اجـــرای‌ مصـــوبه‌ ســـتاد اقتصـــاد مقـــاومتی‌ بـــه‌ شـــماره ٥٠٤٣٢ مـــورخ ٣١/٠٤/١٣٩٦ در خصوص حسابرسی‌ آخرین‌ سال مالی‌
٣) نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ از جمله‌:
١-٣) چه‌ قراردادهایی‌ مشمول ضریب‌ نمی‌شوند.
٢-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش داخلی‌
٣-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش خارجی‌
٤-٣) قراردادهای‌ PC و EPC
٥-٣) قراردادهای‌ نفتی‌
٦-٣) قراردادهای‌ ارزی‌ (نحوه محاسبه‌ ارز)
٧-٣) قراردادهای‌ کنسرسیوم (مشارکتی‌)
٨-٣) قراردادهای‌ IT، تحقیقاتی‌، مشاوره مدیریت‌، دانش‌ بنیان و غیره
٩-٣) قراردادهای‌ مهندسین‌ مشاور
١٠-٣) قراردادهـــایی‌ کـــه‌ پیمانکـــار دارای‌ کارگـــاه ثابـــت‌ اســـت‌ و موضـــوع پیمـــان در کارگـــاه ثابـــت‌ پیمانکار و توسط‌ شاغلین‌ ثابت‌ کارگاه انجام پذیرفته‌ است‌
٤) نحــوه عملکــرد ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ در خصــوص شــرکت‌هــایی‌ کــه‌ دفــاتر قــانونی‌ نــانویس‌ دارند و یا از ارائه‌ دفاتر خودداری‌ می‌نمایند.
٥) نحـــوه اجـــرای‌ تبصـــره (یـــک‌) الحـــاقی‌ بـــه‌ مـــاده (٣٨) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ (موضـــوع سپردههای‌ پیمانکار نزد واگذارنده از محل‌ ٥% صورت وضعیت‌ها و قسط‌ آخر)
٦) مراحل‌ تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ در تأمین‌ اجتماعی‌
٧) اخذ مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تأمین‌ اجتماعی‌ در خصوص قراردادهای‌ پیمانکاری‌
٨) اخـــذ مفاصاحســـاب مـــاده (٣٧) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ در خصـــوص نقـــل‌ و انتقـــال، تـــرهین‌
ملک‌ و …
٩) اخذ مفاصاحساب (استعلام از تأمین‌ اجتماعی‌) در خصوص صدور کارت بازرگانی‌
١٠) نحـــوه اجـــرای‌ مـــاده (٥٠) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ و آئـــین‌نامـــه‌ اجرائـــی‌ آن از قبیـــل‌ مســـدود
شدن حسابها، سرمایه‌ شرکت‌، صدور بازداشتنامه‌ شخص‌ ثالث‌ و …
١١) مشـــاوره در خصـــوص صورتحســـابهـــای‌ ناشـــی‌ از اعمـــال مـــاده ١٤٨ قـــانون کـــار و ادعـــای‌ سوابق‌ بیمه‌شدگان
١٢) نحوه تنظیم‌ لیست‌ ماهانه‌ بیمه‌، موضوع ماده (٣٩) و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن
١٣) نحـــوه اجـــرای‌ مـــواد ٤٢ الـــی‌ ٤٥ قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ هیـــأتهـــای‌ تشـــخیص‌ مطالبـــات سازمان تأمین‌ اجتماعی‌
١٤) تنظــیم‌ لایحــه‌ دفاعیــه‌ جهــت‌ ارائــه‌ بــه‌ هیــأتهــای‌ بــدوی‌ و تجدیــدنظر در خصــوص اعتــراض کارفرمایــان بــه‌ صورتحســابهــای‌ ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از بــدهی‌هــای‌ ناشــی‌ از بازرســی‌ دفاتر قانونی‌، محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها و …
١٥) تنظیم‌ دادخواست‌ جهت‌ طرح اعتراض کارفرمایان در دیوان عدالت‌ اداری‌
١٦) مشــــاوره در خصــــوص نحــــوه اجــــرای‌ قــــانون مشــــاغل‌ ســــخت‌ و زیــــانآور و تــــأثیر آن در بازنشستگی‌ پیش‌ از موعد
١٧) صـــدور حکـــم‌ بازنشســـتگی‌، از کارافتـــادگی‌، بازمانـــدگی‌ و انـــواع بازنشســـتگی‌هـــای‌ پـــیش‌ از موعد
١٨ ) انتقـــال ســـوابق‌ از صـــندوقی‌ بـــه‌ صـــندوق دیگـــر موضـــوع مصـــوبه‌ خـــرداد ١٣٦٥ مجلـــس‌ شورای‌ اسلامی‌
۱۹) نحوه انعقاد انواع قراردادها، فرق بین‌ قراردادهای‌ کاری‌ و پیمانکاری‌ و انفرادی

میز نقل و انتقالات ارزی

تحریم های بانکی و به تبع آن  اختلال در دریافت ها و پرداخت های ارزی  و بسته شدن مسیر سوئیفت باعث بروز مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی شده است. وارد کنندگان کالا و  مواد اولیه و همچنین صادر کنندگان مواد و کالا به دلیل پیچیدگی مناسبات بین المللی و همچنین شرایط خاص تحریمی نیازمند شناخت کانال های سریع و مطمئن جهت پرداخت ارز خرید کالا و مواد اولیه و دریافت ارز حاصل از صادرات می باشند. کلینیک بازرگانان در این شرایط سخت و دشوار با استفاده از شیوه های خاص و کانال های مطمئن خدمات ویژه ای به شرح زیر به فعالین اقتصادی ارائه نماید:

 • پرداخت ارز به فروشندگان خارجی کالا با حداقل کارمزد
 • دریافت و نگهداری ارز حاصل از صادرات کالا
 • مشاوره خرید و فروش ارز و حوالجات ارزی
 • مشاوره اعتبارات اسنادی
 • مشاوره دریافت حواله ارزی
 • مشاوره ثبت سفارش برات اسنادی
 • مشاوره تامین مالی ارزی
 • مشاوره صدور ضمانت نامه ارزي
 • مشاوره خرید و تامین ارز متقاضیان ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) و ارسال به ذ‌ی‌نفعان در کشورهای مختلف جهان خدمات ارزی
 • مشاوره خرید انواع ارزهای معتبر جهانی به صورت اسکناس یا موجود در حساب‌های خارج از کشور
 • مشاوره فروش ارزهای معتبر جهانی به صورت اسکناس یا ارسال به خارج از کشور جهت مصارف ارزی خدماتی مطابق ضوابط و مقرارات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • تهاتر موجودی صاحبان انواع ارز در حساب‌های خارج از کشور با انواع ارزهای مورد درخواست ایشان
 • مدیریت (تبدیل، جابجائی و ارسال) وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صادراتی کشور
 • انجام و ارائه سایر خدمات ارزی مجاز در چارچوب مقرارات و ضوابط ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • سایر خدمات ارزی

میز حقوقی و قرارداها:

کلیات مطالب ارزی که در حال حاضر دارای بیشترین چالش و دعاوی می باشد:
اهم تعهدات ارزی حوزه واردات
۱ -تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا ) عدم ارایه پروانه گمرکی (: سند ترخیص یا customs
permit removal کامل و جامع ترین سندی است که بیانگر ایفای صحیح وارد کننده در ورود کالا به کشور
تلقی میشود. حسب آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی مهلت ارایه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا از زمان
اعلامیه تامین ارز یک ماه در نظر گرفته شده است .
- ضمانت اجرا : معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی و استرداد و اعاده عین ارز دریافتی .
۲ -تعهد ارزی ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل : در روش انتقال ارز حواله های ارزی واردکننده موظف می باشد
در مهلت تعیین شده حداقل اسناد حمل کالا شامل بارنامه ، سیاهه تجاری ، گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا را به بانک عامل ارائه نماید .
- ضمانت اجرا: پرداخت مابه التفاوت ریالی از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی
۳ -کسر تخلیه :کسر تخلیه ناظر به تخلف گمرکی است که مقدار کالای وارده از حیث وزن یا مقدار و یا تعداد کمتر از میزان مقرر در اسناد ارائه شده به گمرک و بانک عامل باشد و این کاهش موجب خروج ارز کشور گردد . رفع تعهد کسر تخلیه به سه شکل صورت می گیرد :
الف : اخذ خسارت از شرکت بیمه
ب: ورود کالا به میزان کسر تخلیه با روش بدون انتقال ارز (payment of free)
ج: برگشت و اعاده عین ارز
۴ -بیش بود ارزش کالا : چنانچه صاحب کالا به هر دلیلی مبادرت به بیش اظهاری و یا گران نمایی ارزش کالای وارداتی نماید این امر موجب خروج بدون دلیل مقداری ارز از کشور خواهد شد که وارد کننده در معرض تعهد ارزی قرار خواهد گرفت .
- متولی اعلام بیش بود، دفتر تعین ارزش گمرک ایران می باشد و رفع تعهد ارزی از آن منوط به استرداد عین ارز خواهد بود.

اهم تعهدات ارزی حوزه صادرات
۱ -صادر کنندگان مکلف اند ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود را به روش های ذیل به چرخه اقتصادی کشور مسترد نمایند:

الف: فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
ب:واردات در مقابل صادرات خود
ج: واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر
د: فروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز
ه:بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی به شبکه بانکی
- صادر کنندگانی که در مهلت های تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام ننمایند با محدودیت های ذیل مواجه خواهند بود :
- تعلیق کارت بازرگانی و عدم امکان صدور ، تمدید و اصلاح ثبت سفارش
- عدم امکان صدور گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی
- عدم صدور هرگونه مجوز برای واردات ، صادرات و غیره

امروزه با توجه به  توسعه تجارت داخلی و بین المللی و پیچیدگی در روابط تجاری و بازرگانی،  بروز اختلافات مالی بین اشخاص و بنگاه های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه بسیاری از این اختلافات از مسیر قانونی بایستی پیگیری شود لیکن انتخاب مسیر صحیح و کم هزینه تر نیازمند استفاده از خدمات مشاورین حقوقی با تجربه و مطمئن می باشد. کلینیک بازرگانان با توجه به شناخت وسیع از روابط تجاری و بازرگانی و حل و فصل موارد زیادی از اختلافات مالی حتی قبل از طی مراحل قانونی، با کمک مشاورین زبده حقوقی و وکلای تراز اول این آمادگی را دارد که در خصوص دعاوی مختلف  در زمینه های زیر خدمات خود را به فعالین اقتصادی ارائه دهد:

 • ارائه خدمات تخصصی در مورد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مختلف
 • ارائه مشاوره در خصوص حل و فصل اختلافات مالی و تجاری
 • ارائه سایر خدمات حقوقی و قضایی

مشاوره در مذاکره، تنظیم، بررسی و تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی؛ کلینیک بازرگانان نوگرا

۱- مهمترین تفاوت قرارداد داخلی با بین المللی ارتباط آن با بیش از یک نظام ملی است.

۲- ممکن است در برخی نظامها به قانون حاکم توافقی در قرارداد، احترام گذاشته نشود و از سیستم حل تعارض برای تعیین آن استفاده شود.

۳- انتخاب قانون حاکم بدون آگاهی از آن قانون اقدامی پر ریسک می باشد.

۴- بایستی در قرارداد از شروط عمومی مناسب با اهداف قرارداد استفاده نمود. این شروط با قواعد آمره نبایستی مخالف باشد.

۵- هر کس پیش نویس قرارداد را تهیه می کند دست بالا در مذاکرات را دارد.

۶- اجزای قرارداد نباید با هم در تعارض باشد. قرارداد باید تا حد ممکن شفاف و دقیق باشد.

۷- تنظیم مناسب و هدفمند شروط حل و فصل اختلافات، محرمانگی، فورس ماژور، خاتمه قرارداد، وجه التزام، تاخیرات، تضامین، حد مسئولیت، بیمه، تغییر کار،تعدیل قیمت، کامله الوداد، مذاکره مجدد، هاردشیپ، مصونیت، حق حبس، حسن نیت و غیره بسیار با اهمیت می باشد.

مشاوره کارشناسان متخصص حوزه ضمانتنامه های بین المللی کلینیک بازرگانان نوگرا

الف) ضمانتنامه های عادی: شخصی مسئولیت عمل دیگری را می پذیرد و در صورت امتناع دیگری از تعهدات خود، آن شخص تعهدات متعهد اصلی را انجام می دهد یا جبران خسارت می نماید. امروزه شرکتهای ضامن در تجارت بین الملل با دریافت مبلغی تعهدات قراردادی دیگران را تضمین می نمایند. در این خصوص طرفین می توانند با توافق مقررات راجع به ضمانتنامه های قراردادی اتاق بازرگانی بین المللی را بر روابط خود حاکم نمایند. این نوع تضمین ویژگیهایی دارد:

۱- تعهد ناشی از ضمانتنامه جنبه تبعی دارد.

۲- برخی از این تضامین مدت دار و برخی دیگر بدون مدت است.

۳- بعضی از این ضمانتنامه ها فقط برای یک تعهد خاص است و بعضی دیگر کلی می باشد.

۴- این تضامین ممکن است دو یا سه جانبه باشد.

۵- این نوع ضمانتنامه ها یا عندالمطالبه است یا در برخی موارد مشروط می باشد.

۶- سقف تعهدات در این تضامین گاهی تعیین می شود، گاهی هم بدون سقف می باشد.

ب) ضمانتنامه های بانکی: یک تعهد غیرقابل رجوعی است که به موجب آن بانک به درخواست متقاضی متعهد می شود مبلغ معینی پول را در صورت درخواست ذی نفع و حسب شرایط مندرج در آن به ذی نفع پرداخت نماید. این ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه است و یک طرفه می باشد. تعهد مندرج در ضمانتنامه مشروط به تخلف متعهد اصلی نیست. در صورت توافق طرفین مقررات راجع به ضمانتنامه های عندالمطالبه اتاق بازرگانی بین المللی می تواند بر این روابط حاکم گردد. انواع ضمانتنامه بانکی:

۱- شرکت در مناقصه (یا مزایده)

۲- پرداخت (بازپرداخت یا پیش پرداخت)

۳- انجام تعهد

۴- حسن انجام کار

مشاوره درخصوص انواع روشهای پرداخت بین المللی؛ کلینیک بازرگانان نوگرا

۱- پرداخت بعدی یا پرداخت به حساب مفتوح: در این روش فروشنده ابتدا کالاها را ارسال می کند و سپس خریدار بعد از دریافت اسناد نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد اقدام می نماید. اصولا این روش بر اساس اعتماد متقابل است و در روابط مستمر یا بین گروه استفاده می شود.

۲- پرداخت قبلی: اول خریدار بهای کالا را تماما نقدا و بدون دریافت تضمین پرداخت می کند، سپس فروشنده اقدام به ارسال کالاها می نماید. این روش مناسب خریدهای با حجم پایین می باشد.

۳- روش وصولی (برات اسنادی): در این روش فروشنده به بانک ماموریت می دهد اسناد حمل را از طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد که شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود. دستور وصول ممکن است پرداخت وجه یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار باشد. در این روش بانکها نقش فعالی دارند اما هرگز پرداخت مبلغ را تضمین نمی کنند. مقررات متحد الشکل وصولی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است حاکم بر این روش می باشد.

۴- اعتبار اسنادی (ال سی): تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متقبل می شود مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خریدار به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت مشروط و محدود به شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی مذکور است. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (یو سی پی ۶۰۰) حاکم بر این روش می باشد.  انواع اعتبار اسنادی:

الف) قابل برگشت- غیر قابل برگشت

ب) تایید شده- تایید نشده

ج) دیداری- مدت دار

د) قابل انتقال- غیر قابل انتقال

ه) پادار- غیر پادار

و) تضمینی (انتظاری)

ز) اتکایی

ح) گردان

ط) با شرط قرمز.

مالیات

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام خدمات مالیاتی و دریافت مشاوره مالیاتی از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است؛ چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی شامل چه مواردی است؟ برای آشنایی با خدمات میز مالیات کلینیک بازرگانان با ما همراه باشید.

۱٫مشاوره تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن باید ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. بدین ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این بخش از خدمات مالیاتی باید در موعد مقرر سال مالی اقدام کنند.

۲٫اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا می باشد که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که سالانه به صورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود و شامل ۲ بخش مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود که در زمان پرداخت توسط موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ بخش است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که باید به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود برابر با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی است. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام کنند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

۳٫ تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ می شود باید بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت است و طی هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند؛ به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

۴٫ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

موفقیت هر کسب و کاری نیازمند وجود یک زیر ساخت  امور مالی و حسابداری متناسب با هر صنعت و هر فعالیت اقتصادی خاص و ایجاد سیستم حسابداری منمرکز و کارا و گزارشگری به موقع و صحیح می باشد. کلینیک بازرگانان با همکاری مشاوران مالی و حسابداری با تجربه در هر مرحله ای از کسب و کار می تواند در طراحی ، استقرار و نگهداری یک سیستم مالی کارا و دقیق به فعالین اقتصادی خدمات ارائه دهد. همچنین این مرکز تخصصی با همکاری حسابداران رسمی و خیره جهت اصلاح سیستم های مالی و ارائه خدمات مشاوره ای آماده همکاری می باشد. تعدادی از این خدمات را می توان یه شرح زیر برشمرد:

 • طراحی و استقرار سیستم حسابداری و مالی مناسب
 • مشاوره جهت انتخاب نرم افزار متناسب با هر کسب و کار
 • اصلاح حساب و اصلاح ساختار مالی
 • مشاوره جهت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 • مشاوره در خصوص افزایش سرمایه از روش های مختلف
 • مشاوره در خصوص ورود شرکت به بورس اوراق بهادار
 • مشاوره در رابطه با سایر موضوعات مرتبط با امور مالی

میز رمز ارزها

امروزه بازارهای مالی متناسب یا توسعه فضای مجازی و دیجیتال رو به توسعه و پیشرفت است. یکی از جدیدترین یازارهای مالی رمز ارزها و ارزهای دیجیتال می باشد. ورود به این یازار نیازمند شناخت کامل و آگاهی از مخاطرات و ریسک های آن است و در صورت عدم اطلاع از قواعد آن موجب زیان های هنگفت به سرمایه گذاران این بازار می شود. کلینیک یازرگانان در راستای ماموریت های خود این آمادگی را دارد که با کمک متخصصین این حوزه انواع خدمات حرفه ای و تخصصی در این بازار جدید را به اشخاص حقبقی و حقوقی ارائه نماید:

 • مشاوره جهت خرید و فروش رمز ارزها
 • مشاوره جهت ایجاد فارم استخراج رمز ارزها از مسیر قانونی
 • مشاوره درخصوص نحوه ماینینگ
 • مشاوره در خصوص نحوه ساختن کیق پول ( wallet )
 • مشاوره ایجاد اکانت در برترین صرافی های ارزهای دیجیتال ( binance - coinex و .. )
 • مشاوره احراز هویت در صرافی های بزرگ
 • مشاوره امکان ثبت سفارش به صورت معمولی و شرطی با امکان مشخص کردن حد ضرر و سود
 • مشاوره درخصوص تریدینگ ارزهای دیجیتال
 • مشاوره درخصوص خرید ارزهای بلندمدت
 • تحلیل انواع رمزارزها
 • مشاوره درخصوص ️امکان کسب درآمد از زیر مجموعه گیری در صراقی ها
 • مشاوره جهت سایر مشکلات و موضوعات مرتبط با رمز ارزها