انــواع امــور مشــاوره و اجرایــی‌ در حــوزه ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از: قــوانین‌، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های‌ اجرایی‌ به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

 
١) نحوه حسابرسی‌ (بازرسی‌) از دفاتر قانونی‌ و اسناد مالی‌ شرکت‌ها
٢) چگـــونگی‌ اجـــرای‌ مصـــوبه‌ ســـتاد اقتصـــاد مقـــاومتی‌ بـــه‌ شـــماره ٥٠٤٣٢ مـــورخ ٣١/٠٤/١٣٩٦ در خصوص حسابرسی‌ آخرین‌ سال مالی‌
٣) نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ از جمله‌:
١-٣) چه‌ قراردادهایی‌ مشمول ضریب‌ نمی‌شوند.
٢-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش داخلی‌
٣-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش خارجی‌
٤-٣) قراردادهای‌ PC و EPC
٥-٣) قراردادهای‌ نفتی‌
٦-٣) قراردادهای‌ ارزی‌ (نحوه محاسبه‌ ارز)
٧-٣) قراردادهای‌ کنسرسیوم (مشارکتی‌)
٨-٣) قراردادهای‌ IT، تحقیقاتی‌، مشاوره مدیریت‌، دانش‌ بنیان و غیره
٩-٣) قراردادهای‌ مهندسین‌ مشاور
١٠-٣) قراردادهـــایی‌ کـــه‌ پیمانکـــار دارای‌ کارگـــاه ثابـــت‌ اســـت‌ و موضـــوع پیمـــان در کارگـــاه ثابـــت‌ پیمانکار و توسط‌ شاغلین‌ ثابت‌ کارگاه انجام پذیرفته‌ است‌
٤) نحــوه عملکــرد ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ در خصــوص شــرکت‌هــایی‌ کــه‌ دفــاتر قــانونی‌ نــانویس‌ دارند و یا از ارائه‌ دفاتر خودداری‌ می‌نمایند.
٥) نحـــوه اجـــرای‌ تبصـــره (یـــک‌) الحـــاقی‌ بـــه‌ مـــاده (٣٨) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ (موضـــوع سپردههای‌ پیمانکار نزد واگذارنده از محل‌ ٥% صورت وضعیت‌ها و قسط‌ آخر)
٦) مراحل‌ تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ در تأمین‌ اجتماعی‌
٧) اخذ مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تأمین‌ اجتماعی‌ در خصوص قراردادهای‌ پیمانکاری‌
٨) اخـــذ مفاصاحســـاب مـــاده (٣٧) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ در خصـــوص نقـــل‌ و انتقـــال، تـــرهین‌
ملک‌ و …
٩) اخذ مفاصاحساب (استعلام از تأمین‌ اجتماعی‌) در خصوص صدور کارت بازرگانی‌
١٠) نحـــوه اجـــرای‌ مـــاده (٥٠) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ و آئـــین‌نامـــه‌ اجرائـــی‌ آن از قبیـــل‌ مســـدود
شدن حسابها، سرمایه‌ شرکت‌، صدور بازداشتنامه‌ شخص‌ ثالث‌ و …
١١) مشـــاوره در خصـــوص صورتحســـابهـــای‌ ناشـــی‌ از اعمـــال مـــاده ١٤٨ قـــانون کـــار و ادعـــای‌ سوابق‌ بیمه‌شدگان
١٢) نحوه تنظیم‌ لیست‌ ماهانه‌ بیمه‌، موضوع ماده (٣٩) و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن
١٣) نحـــوه اجـــرای‌ مـــواد ٤٢ الـــی‌ ٤٥ قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ هیـــأتهـــای‌ تشـــخیص‌ مطالبـــات سازمان تأمین‌ اجتماعی‌
١٤) تنظــیم‌ لایحــه‌ دفاعیــه‌ جهــت‌ ارائــه‌ بــه‌ هیــأتهــای‌ بــدوی‌ و تجدیــدنظر در خصــوص اعتــراض کارفرمایــان بــه‌ صورتحســابهــای‌ ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از بــدهی‌هــای‌ ناشــی‌ از بازرســی‌ دفاتر قانونی‌، محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها و …
١٥) تنظیم‌ دادخواست‌ جهت‌ طرح اعتراض کارفرمایان در دیوان عدالت‌ اداری‌
١٦) مشــــاوره در خصــــوص نحــــوه اجــــرای‌ قــــانون مشــــاغل‌ ســــخت‌ و زیــــانآور و تــــأثیر آن در بازنشستگی‌ پیش‌ از موعد
١٧) صـــدور حکـــم‌ بازنشســـتگی‌، از کارافتـــادگی‌، بازمانـــدگی‌ و انـــواع بازنشســـتگی‌هـــای‌ پـــیش‌ از موعد
١٨ ) انتقـــال ســـوابق‌ از صـــندوقی‌ بـــه‌ صـــندوق دیگـــر موضـــوع مصـــوبه‌ خـــرداد ١٣٦٥ مجلـــس‌ شورای‌ اسلامی‌
۱۹) نحوه انعقاد انواع قراردادها، فرق بین‌ قراردادهای‌ کاری‌ و پیمانکاری‌ و انفرادی

میز تخصصی صادرات

میز صادرات کلینیک بازرگانان نوگرا با تکیه بر توان فنی و سال ها تجربه تیم متخصص خود در زمینه صادرات چشم انداز خود را مبتنی برسهولت در صادرات و ایجاد اطمینان در تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور عزیزمان ایران قرار داده است . هدف ما ایجاد روابط بلند مدت و پایدار با مشتریان به عنوان شرکای تجاری است .

 این میز  تخصصی با بکار گیری به روزترین روش های صادراتی و ارائه خدمات در زمینه های  مختلفی از قبیل مشاوره  فنی جهت صادرات ، ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز صادرات، بازاریابی بین المللی محصولات تولیدی، آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی تلاش دارد تا فضای مناسبی را  برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید.

میز تخصصی مالی

برای اطلاع از خدمات میز تخصصی مالی از لینک زیر استفاده کنید.

مالیات

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام خدمات مالیاتی و دریافت مشاوره مالیاتی از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است؛ چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی شامل چه مواردی است؟ برای آشنایی با خدمات میز مالیات کلینیک بازرگانان با ما همراه باشید.

۱٫مشاوره تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن باید ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. بدین ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این بخش از خدمات مالیاتی باید در موعد مقرر سال مالی اقدام کنند.

۲٫اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا می باشد که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که سالانه به صورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود و شامل ۲ بخش مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود که در زمان پرداخت توسط موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ بخش است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که باید به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود برابر با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی است. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام کنند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

۳٫ تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ می شود باید بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت است و طی هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند؛ به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

۴٫ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

موفقیت هر کسب و کاری نیازمند وجود یک زیر ساخت  امور مالی و حسابداری متناسب با هر صنعت و هر فعالیت اقتصادی خاص و ایجاد سیستم حسابداری منمرکز و کارا و گزارشگری به موقع و صحیح می باشد. کلینیک بازرگانان با همکاری مشاوران مالی و حسابداری با تجربه در هر مرحله ای از کسب و کار می تواند در طراحی ، استقرار و نگهداری یک سیستم مالی کارا و دقیق به فعالین اقتصادی خدمات ارائه دهد. همچنین این مرکز تخصصی با همکاری حسابداران رسمی و خیره جهت اصلاح سیستم های مالی و ارائه خدمات مشاوره ای آماده همکاری می باشد. تعدادی از این خدمات را می توان یه شرح زیر برشمرد:

  • طراحی و استقرار سیستم حسابداری و مالی مناسب
  • مشاوره جهت انتخاب نرم افزار متناسب با هر کسب و کار
  • اصلاح حساب و اصلاح ساختار مالی
  • مشاوره جهت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
  • مشاوره در خصوص افزایش سرمایه از روش های مختلف
  • مشاوره در خصوص ورود شرکت به بورس اوراق بهادار
  • مشاوره در رابطه با سایر موضوعات مرتبط با امور مالی

میز تخصصی آموزش

در دنیای امروز بهره گیری از علوم وتجربیات مشاورین متخصص بیش از پیش احساس می گردد،مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که فراگیری تجارب ودانش مربیان حرفه ای هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای رسیدن به موفقیت است ومااین راه را برای شما از طریق میز تخصصی آموزش هموار ساخته ایم…
خدماتی که کلینیک بازرگانان نوگرا در قالب این میز تخصصی به شما ارائه می دهد بااستراتژی ایجاد فرهنگ آموزش ویادگیری به منظور جلوگیری از خطاهای حرفه ای ،ضمن پایبندی به ارزش های محوری وتعهد به رعایت اصول حرفه ای ،قانونی ،ارزش آفرینی جهت کلیه ذینفعان وحمایت از مدل های مختلف کسب وکار می باشد.