منشور اخلاقی شرکت بر پایه پیروی از قوانین، انجام امور بر اساس صداقت و اعتماد متقابل و رعایت کیفیت در همه امور و فرایند ها و حفظ اسرار تجاری مشتریان خود و ایجاد محیط کاری پرنشاط با رعایت کلیه اصول سازمانی می باشد.

یکی از برنامه های راهبردی شرکت، آشنا نمودن بازرگانان و مراجعین به قوانین مربوطه در حوزه های فعالیت می باشد. عدم آشنایی بعضی مدیران و بازرگانان از قوانین در کشور موجب عدم تصمیم گیری صحیح و در نتیجه اتلاف وقت و هزینه و سردرگمی آنان می گردد.