چشم انداز کلینیک بازرگانان :
به تاسی از جمله حضرت حافظ “ آری ، به اتفاق جهان می توان گرفت “ با چشم انداز بهینه نمودن تعامل نزدیک صاحبان دانش و مالکان سرمایه ، از جزء به کل و بالعکس می توانیم در کاهش مضرات تصمیم های نادرست و افزایش بهره مندی ناشی از برخوردهای مناسب با فرصت ها و تهدیدها ، گامهای موثری در تعالی اقتصادی کشور عزیزمان ایران برداریم.