خدمات تخصصی مشاوره مالی و حسابرسی کلینیک بازرگانان

  • مشاوره مالی و حسابرسی :

موفقیت هر کسب و کاری نیازمند وجود یک زیر ساخت  امور مالی و حسابداری متناسب با هر صنعت و هر فعالیت اقتصادی خاص و ایجاد سیستم حسابداری منمرکز و کارا و گزارشگری به موقع و صحیح می باشد. کلینیک بازرگانان با همکاری مشاوران مالی و حسابداری با تجربه در هر مرحله ای از کسب و کار می تواند در طراحی ، استقرار و نگهداری یک سیستم مالی کارا و دقیق به فعالین اقتصادی خدمات ارائه دهد. همچنین این مرکز تخصصی با همکاری حسابداران رسمی و خیره جهت اصلاح سیستم های مالی و ارائه خدمات مشاوره ای آماده همکاری می باشد. تعدادی از این خدمات را می توان یه شرح زیر برشمرد:

  • طراحی و استقرار سیستم حسابداری و مالی مناسب
  • مشاوره جهت انتخاب نرم افزار متناسب با هر کسب و کار
  • اصلاح حساب و اصلاح ساختار مالی
  • مشاوره جهت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
  • مشاوره در خصوص افزایش سرمایه از روش های مختلف
  • مشاوره در خصوص ورود شرکت به بورس اوراق بهادار
  • مشاوره در رابطه با سایر موضوعات مرتبط با امور مالی