• میز سیستم ها و روش ها

به کارگیری مکانیزم و روشی مناسب و کارا برای مدیریت و همچنین بهبود سیستم ها و روش ها در هر سازمانی اهمیت بالا و انکارناپذیری دارد. اگرچه الزامی وجود ندارد كه حتما یك واحد سازمانی با تعدادی نیروی انسانی برای تصدی این مهم ایجاد شود و هزینه های بسیاری برای آن صرف گردد اما پیشنهاد می شود برای بهبود سیستم ها و روش های انجام فعالیت ها در سازمان خود با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فرایندها، مكانیزم مناسب و اثربخش طراحی و آن را به صورتی نظام مند تعریف نموده و اجرا كنید. کلینیک بازرگانان با همکاری متخصصین این حوزه آمادگی دارد با در نظر گرفتن اندازه سازمان و با کمترین هزینه خدمات اثربخشی به شرح زیر در این بخش ارائه نماید:

  • شناسایی، طراحی، عارضه یابی و بهبود فرآیندهای سازمان
  • تعریف نقاط کنترلی و شاخص های اثربخشی هر یک از فرآیندها
  • مهندسی مجدد و بهبود مستمر فرآیندها با همکاری واحدها هر سازمان
  • تهیه، تدوین و توسعه آیین نامه ها، روش های اجرایی، دستورالعمل ها، رویه ها و . . .
  • طراحی ساختار سازمانی و تدوین چارت سازمان و نمودارهای سازمانی واحدهای شرکت
  • تهیه و تدوین شرح وظایف برای هر کدام از پست های تعریف شده در نمودار سازمانی
  • طراحی سیستم گردش اطلاعات در سازمان و ایجاد گزارش های مدیریتی مورد نیاز مدیران ارشد و میانی شرکت
  • بررسی عملکرد رقبا، تأمین کنندگان، مشتریان و . . . و الگوبرداری از بهترین ها