• میز ثبت شرکت ها

ایجاد،  توسعه و تداوم هر فعالیت های اقتصادی نیازمند طی کردن مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها ، سازمان امور مالیاتی و … می باشد. پیچیدگی ها و بوروکراسی موجود در سازمانهای دولتی و عدم اشراف به چالش های سر راه  می تواند مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی در این حوزه ایجاد نماید. کلینیک بازرگانان با داشتن تجارب مفید و آشنایی کامل با فرایندهای موجود در اداره ثبت شرکت ها و … تواتایی آن را دارد که خدماتی به شرح زیر در  این حوزه ارائه نماید:

  • خدمات ثبت شرکت
  • خدمات ثبت برند و علائم تجاری
  • خدمات مربوط به ثبت صورتجلسات مجامع ، تغییرات و …
  • خدمات مریوط به تصفیه و انحلال شرکت
  • سایر خدمات مریوط به اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری