• میز بانکی ، ارزی و تامین مالی:

هر فعال اقتصادی در کسب و کار خود نیازمند ارتیاط با بانک ها و موسسات مالی جهت دریافت و پرداخت وجه و تامین مالی جهت ادامه و توسعه فعالیت های خود می باشد. وارد کنندگان کالا و  مواد اولیه و صادر گنندگان به دلیل پیچیدگی مناسبات بین المللی و همچنین شرایط خاص تحریمی نیازمند شناخت کانال های سریع و مطمئن جهت پرداخت ارز خرید کالا و مواد اولیه و دریافت ارز حاصل از صادرات می باشند. از سوی دیگر نیاز به منایع مالی با هزینه مالی با صرفه نیاز هر فعال اقتصادی است. کلینیک بازرگانان در جهت رفع نیازهای مالی و اخذ تسهیلات از بانک ها و سایر موسسات مالی اعتباری نظیر لیزینگ ها با کمک متخصصین و کارشناسان امور بانکی خدمات متنوعی به شرح زیر ارائه می نماید:

  • ارائه خدمات تامین مالی از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
  • ارائه خدمات از طریق شرکت های لیزینگ و واسپاری
  • مشاوره تامین مالی از طریق بازار سرمایه
  • ارائه خدمات در خصوص کاتال های سریع و مطمئن دریافت و پرداخت ارزی
  • ارائه سایر خدمات بانکی و اعتباری