• میز بازاریابی دیجیتال

امروزه با توجه به توسعه و پیشرفت  دانش فتاوری اطلاعات  شیوه های سنتی کسب و کار رو به افول است. از این رو استفاده از ایزارهای مجازی و شیوه های بازاریابی دیجیتال  همانند وب سایت ، فروشگاه های اینترنتی و سایر ایزارهایی مجازی برای تداوم و توسعه هر کسب و کاری  ضروری و الزامی است. با توجه به تنوع ایزارهای فضای مجازی ، تهیه و استفاده مناسب از این ایزارها  نیازمند شناخت کافی و استفاده از خدمات حرفه ای متخصصین این حوزه است. کلینیک بازرگانان با همکاری متخصصین حوزه بازاریابی دیجیتال در زمینه  های زیر آماده ارائه خدمات می باشد:

  • مشاوره در خصوص طراحی سایت
  • مشاوره در خصوص استفاده از ایزارهای فضای مجازی متناسب با هر کسب و کار
  • مشاوره در خصوص دیجیتال مارکتینگ
  • مشاوره در خصوص برند سازی
  • سایر خدمات تخصصی در حوزه بازاریابی دیجیتال