تحصیلات :

  • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سوابق :

  • معاون مدیر کل دفتر قراردادها و امور بین الملل
  • کارشناس مسئول دفتر قراردادها و امور بین الملل
  • کارشناس دفتر قراردادها و امور بین الملل
  • مذاکره کننده موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
  • مترجم رسمی قوه قضائیه
  • ترجمه کتب تخصصی مالیاتی و حقوقی