هدف ما :
امروزه اهمیت منابع انسانی و نیروهای کارآمد در پیشبرد اهداف سازمان ها بر همگان محرز است، کلینیک مشاوره تجاری و اقتصادی بازرگانان نوگرا با هدف بکارگیری تخصص ، دانش و تجربه منابع انسانی ایرانی در سازمانها و بنگاههای اقتصادی در راستای نیل به هم افزایی (Synergy ) هر چه بیشتر فعالیت می نماید که مزایای بی شمار این تعامل سازنده که همانا هدف این کلینیک می باشد بر صاحبان خرد و سرمایه پوشیده نیست .