خدمات قابل ارائه در میز نقل و انتقال وجه کلینیک بازرگانان

  • خرید و فروش ارز به صورت نقدی.
  • خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
  • انجام عملیات در رابطه با حواله های ارزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.
  • ارائه خدمات خارج از مرز از طریق کارگزاران در چارچوب مقررات و قوانین ارزی.
  • انجام معاملات ارزی با تمامی ارزها به جز عملیاتی که توسط بانک مرکزی منع شده باشد.
  • خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی.
  • پرداخت وجه به واسطه مشتری به صرافی در کشور و اخذ معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور در قالب وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی او یا شخص ثالث.
  • پرداخت ارز به واسطه مشتری به کارگزار در خارج از کشور و اخذ معادل آن از صرافی در داخل کشور در قالب وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی او یا شخص ثالث.