انــواع امــور مشــاوره و اجرایــی‌ در حــوزه ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از: قــوانین‌، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های‌ اجرایی‌ به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

 
١) نحوه حسابرسی‌ (بازرسی‌) از دفاتر قانونی‌ و اسناد مالی‌ شرکت‌ها
٢) چگـــونگی‌ اجـــرای‌ مصـــوبه‌ ســـتاد اقتصـــاد مقـــاومتی‌ بـــه‌ شـــماره ٥٠٤٣٢ مـــورخ ٣١/٠٤/١٣٩٦ در خصوص حسابرسی‌ آخرین‌ سال مالی‌
٣) نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ از جمله‌:
١-٣) چه‌ قراردادهایی‌ مشمول ضریب‌ نمی‌شوند.
٢-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش داخلی‌
٣-٣) قراردادهای‌ خرید و فروش خارجی‌
٤-٣) قراردادهای‌ PC و EPC
٥-٣) قراردادهای‌ نفتی‌
٦-٣) قراردادهای‌ ارزی‌ (نحوه محاسبه‌ ارز)
٧-٣) قراردادهای‌ کنسرسیوم (مشارکتی‌)
٨-٣) قراردادهای‌ IT، تحقیقاتی‌، مشاوره مدیریت‌، دانش‌ بنیان و غیره
٩-٣) قراردادهای‌ مهندسین‌ مشاور
١٠-٣) قراردادهـــایی‌ کـــه‌ پیمانکـــار دارای‌ کارگـــاه ثابـــت‌ اســـت‌ و موضـــوع پیمـــان در کارگـــاه ثابـــت‌ پیمانکار و توسط‌ شاغلین‌ ثابت‌ کارگاه انجام پذیرفته‌ است‌
٤) نحــوه عملکــرد ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ در خصــوص شــرکت‌هــایی‌ کــه‌ دفــاتر قــانونی‌ نــانویس‌ دارند و یا از ارائه‌ دفاتر خودداری‌ می‌نمایند.
٥) نحـــوه اجـــرای‌ تبصـــره (یـــک‌) الحـــاقی‌ بـــه‌ مـــاده (٣٨) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ (موضـــوع سپردههای‌ پیمانکار نزد واگذارنده از محل‌ ٥% صورت وضعیت‌ها و قسط‌ آخر)
٦) مراحل‌ تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ در تأمین‌ اجتماعی‌
٧) اخذ مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تأمین‌ اجتماعی‌ در خصوص قراردادهای‌ پیمانکاری‌
٨) اخـــذ مفاصاحســـاب مـــاده (٣٧) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ در خصـــوص نقـــل‌ و انتقـــال، تـــرهین‌
ملک‌ و …
٩) اخذ مفاصاحساب (استعلام از تأمین‌ اجتماعی‌) در خصوص صدور کارت بازرگانی‌
١٠) نحـــوه اجـــرای‌ مـــاده (٥٠) قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ و آئـــین‌نامـــه‌ اجرائـــی‌ آن از قبیـــل‌ مســـدود
شدن حسابها، سرمایه‌ شرکت‌، صدور بازداشتنامه‌ شخص‌ ثالث‌ و …
١١) مشـــاوره در خصـــوص صورتحســـابهـــای‌ ناشـــی‌ از اعمـــال مـــاده ١٤٨ قـــانون کـــار و ادعـــای‌ سوابق‌ بیمه‌شدگان
١٢) نحوه تنظیم‌ لیست‌ ماهانه‌ بیمه‌، موضوع ماده (٣٩) و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن
١٣) نحـــوه اجـــرای‌ مـــواد ٤٢ الـــی‌ ٤٥ قـــانون تـــأمین‌ اجتمـــاعی‌ هیـــأتهـــای‌ تشـــخیص‌ مطالبـــات سازمان تأمین‌ اجتماعی‌
١٤) تنظــیم‌ لایحــه‌ دفاعیــه‌ جهــت‌ ارائــه‌ بــه‌ هیــأتهــای‌ بــدوی‌ و تجدیــدنظر در خصــوص اعتــراض کارفرمایــان بــه‌ صورتحســابهــای‌ ســازمان تــأمین‌ اجتمــاعی‌ اعــم‌ از بــدهی‌هــای‌ ناشــی‌ از بازرســی‌ دفاتر قانونی‌، محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها و …
١٥) تنظیم‌ دادخواست‌ جهت‌ طرح اعتراض کارفرمایان در دیوان عدالت‌ اداری‌
١٦) مشــــاوره در خصــــوص نحــــوه اجــــرای‌ قــــانون مشــــاغل‌ ســــخت‌ و زیــــانآور و تــــأثیر آن در بازنشستگی‌ پیش‌ از موعد
١٧) صـــدور حکـــم‌ بازنشســـتگی‌، از کارافتـــادگی‌، بازمانـــدگی‌ و انـــواع بازنشســـتگی‌هـــای‌ پـــیش‌ از موعد
١٨ ) انتقـــال ســـوابق‌ از صـــندوقی‌ بـــه‌ صـــندوق دیگـــر موضـــوع مصـــوبه‌ خـــرداد ١٣٦٥ مجلـــس‌ شورای‌ اسلامی‌
۱۹) نحوه انعقاد انواع قراردادها، فرق بین‌ قراردادهای‌ کاری‌ و پیمانکاری‌ و انفرادی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + هفده =